Политика за поверителност„БОЛКАНС ДЖОБС” ЕООД, ЕИК 204439616, е създадена с амбицията да посрещне нуждите на българските работодатели от туристическия бранш на персонал през активните сезони (зимен и летен). Дружеството се развива в областта на посредническата дейност по набиране на служители за работодатели, както и по наемане на персонал от България и чужбина, желаещи да работят на териорията на Република България и чужбина.

„БОЛКАНС ДЖОБС” ЕООД е лицензирано от Министерството на труда и социалната политика за извършване на дейността. Дружеството предлага осигуряване на сезонни работници за следните позиции: сервитьор/барман/камериер/работник-кухня/портиер-пиколо/аниматори и други специалности. Личните Ви данни - имена, гражданство, ЕГН/дата на раждане, данни за контакт, образование и професионална квалификация; данни за здравословното състояние; свидетелство за съдимост, предоставени от Вас във връзка с извършваните от Дружеството услуги по посредничество при наемането и назначаването Ви, като сезонен работник към български работодател от туристическия бранш ще се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз. Защитата на личните Ви данни, като наш клиент, е приоритет за Дружеството и ние гарантираме защитата на личните Ви данни в максимална степен. При обработването на лични данни „БОЛКАНС ДЖОБС” ЕООД спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяната на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), съответните български закони – Закон за защита на личните данни и приложимата правна уредба за защита на личните данни.

Правно основание по изпълнение на договорни взаимоотношения: Предоставените от Вас лична информация и лични данни са необходими както за изпълнението на съвместни договорни взаимоотношения, така и за предприемане на необходимите мерки по сключване на предварителни договори. Без предоставянето на тези лични данни не бихме имали възможност да работим съвместно, както и да имаме съвместни договорни взаимоотношения. Нашата фирма разполага с лична информация и лични данни за Вас, които са ни били предоставени директно от Вас или от трети лица (доставчици на услуги като трудови борси, държавни институции и др.) за целите на изпълнението на съвместни договорни взаимоотношения или за предприемане на необходимите мерки по изпълнението на предварителни договорки.

Целта на обработването и съхранението на Вашите лични данни е следната: Предоставяне на услуги по посредничество при наемане и назначаване на персонал към наши клиенти - работодатели.

Срок за съхранение на личните данни: Обикновено ние съхраняваме Вашите лични данни за срок от една година. В случаите, когато е налице обоснован интерес и/или подписан двустранен договор, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срок от три години. При условие, че нашата фирма Ви е предоставила услуги по посредничество при търсене и назначаване на работа, при което е възникнало трудово правоотношение с наш партньор, ние сме задължени да съхраняваме Вашите лични данни за срок от 20 години съгласно държавните законови разпоредби и/или задължения спрямо наши клиенти-работодатели и държавни институции. В случай на измамно поведение от страна на кандидатстващите за работа, ние се задължаваме да съхраняваме безсрочно техните лични данни, които биха били необходими на по-късен етап за безпроблемното им идентифициране, както и при възникване на съдебни спорове.Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо за посочените тук цели, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка - за толкова дълъг период, колкото е необходимо.

Предоставяне на лични данни: Събраните лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица, с изключение на работодатели, доставчици на услуги, публични органи, ако това е необходимо за обработка на личните данни в рамките на посочените тук цели, или в случай, че такова задължение е възникнало по силата на приложимото законодателство. „БОЛКАНС ДЖОБС” ЕООД предприема необходимите мерки, за да гарантира, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните Ви данни и инструкциите на Дружеството, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. Служителите, които обработват лични данни преминават първоначално и периодични обучения за защита на лични данни и се запознават с приложимото законодателство. Като администратор Дружеството е внедрило множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните Ви данни, които обработваме. „БОЛКАНС ДЖОБС” ЕООД разбира и приема значението на защитата на информацията за децата и ние не събираме и не обработвваме лични данни на лица под 18-годишна възраст.

Вашите права съгласно приложимите закони за защита на личните данни: Вие имате правото по всяко време да изисквате актуализация на личните си данни, информация относно ползването им, както и да оттеглите предоставеното съгласие и да изисквате изтриване на личните си данни или ограничаване на обработването им и право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните. „БОЛКАНС ДЖОБС” ЕООД прекратява обработването на личните данни в случай на възражение, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Във връзка със събирането, обработката и съхранението на личните Ви данни в рамките на посоченатаите тук цели имате правото и на жалба до КЗЛД или до съда. Вие и всяко заинтересовано лице може по всяко време директно да се обърне към нашето лице, назначено за Представител на дружеството с всички въпроси и предложения, относно защитата на данните.


За контакт с нас:
гр. София, район „Оборище”, бул „Янко Сакъзов” № 32, електронна поща: info@balkansjobs.com, телефон 02/9439030.

Бихте могли, също така, да се свържете с назначеното от дружеството лице, което го представлява във връзка със съответните му задължения съгласно регламента, на електронна поща: info@balkansjobs.com, телефон 02/9439030.